Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (2024)

Moeilijkheidsgraad: Gemakkelijk

Lengte: Kort

Startpunt: Praat met Caroline bij de zee ten oosten van Ardougne

Alleen voor members: Ja

Eisen: Je hebt 30 Firemaking nodig.

Benodigde spullen: 1 Swamp paste (koop in de General Store van Port Khazard)

Caroline vraagt of je haar kunt helpen. Haar echtgenoot werkt op een visplatform. Hij neemt elke maand één keer hun zoontje Kennith mee. Caroline en andere mensen die mensen van het platform kennen, hebben al een week niets gehoord. Ze vraagt of jij een kijkje kunt gaan nemen. Vraag hoe je op het visplatform moet komen. Ze vertelt dat Holgart je kan brengen.t.

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (1)

Praat met Holgart. Na de gebruikelijke beleefdheden zeg je dat je naar het visplatform wilt gaan. Hij vertelt dat hij eerst swamp paste nodig heeft om de gaten in de boot te dichten. Swamp paste is swamp tar met bloem, wat samengesmolten is op vuur. Swamp tar kun je vinden in de Lumbridge swamps, maar Swamp paste zelf is te koop in de General Store van Port Khazard.

Breng de swamp paste naar Holgart. Je ziet nu een filmpje waarin hij de boot repareert. Praat weer met Holgart en vraag of hij je nu naar het platform kan brengen. Dat zal hij doen.

Loop als je op het platform bent naar het westen. Ga het huisje in en praat met Bailey. Hij laat je snel het huis binnen, ookal ben je daar al. Je vertelt dat je wilt weten wat er met Kennith is gebeurd. Bailey vertelt dat die ergens rond hangt, maar hij zal wel verstopt zitten als hij weet wat goed voor hem is. Die vreemde, gele beesten die je rond ziet lopen zijn sea slugs. Bailey zegt dat die vorige week zijn gekomen. Toen visten ze een hoop diepzeevissen op, waar een paar van die beesten in zaten. Ze deden er niets mee, maar na een tijdje begonnen Bailey's vrienden te veranderen. Ze doorzochten de hele dag de netten, gooiden de vissen terug en hielden de sea slugs bij zich. Bailey weet geen raad met ze. Hij weet niet hoe hij ze moet doden, als hij ze probeert te koken springen ze weg. Ook vertelt hij dat je aan het begin bent van iets verschrikkelijks...

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (2)

Ga naar het noordoosten van het platform en klim de ladder op. Loop nu naar het westen. In het huisje dat je tegenkomt, staat Kennith. Hij heeft zich verborgen achter een paar kasten, zodat niemand bij hem kan komen. Praat met hem via de kasten. Hij wil zijn vader, die dagen geleden is weggegaan om hulp te halen. De vissers wilden hem en zijn vader de zee in gooien, daarom vertelde zijn vader dat hij zich moest verbergen. Je zegt dat je zijn vader gaat zoeken.

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (3)

Praat weer met Holgart. Je zegt dat er vreemde dingen gaande zijn, hij bevestigt dat. De matrozen herkennen hem niet meer. Je vertelt dat Kent, de vader van het jongetje, een tijdje geleden terug is gegaan om hulp te halen. Dat is zorgwekkend, niemand heeft wat van hem gehoord. Je gaat met de boot naar hem op zoek. Nu kom je op een eiland, waar Kent ook is.

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (4)

Praat met hem. Hij bedankt Saradomin dat iemand is komen kijken. Je vertelt over zijn vrouw en zoon. Kent vertelt dat hij wist dat zijn boot niet goed was, maar hij moest wat doen om zijn zoon veilig van het platform te halen. Kent vertelt weer over de visvangst, sea slugs en dat de vissers zich vreemd gingen gedragen. De sea slugs maken zichzelf vast aan je lichaam en nemen de geest van de gastheer over. Je moet zijn zoon gaan halen.

Vaar terug naar het visplatform en probeer de ladder weer op te gaan. Dat lukt niet, je wordt met een hengel op je hoofd geslagen.

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (5)

Ga weer met Bailey praten. Hij vertelt je dat de vissers hem in zee probeerden te werpen. Je vertelt dat ze door de sea slugs beheerst worden en vertelt dat je Kennith van het platform moet halen. Nu vertelt Bailey dat vuur de zwakte van de beesten is. Hij geeft je een torch. Het probleem is dat alles nat is: vuur kan hij niet maken. Neem wat broken glass van de vloer mee.

Ga naar het noordoosten en pak de damp sticks op. Doe ze op je broken glass. Je krijgt nu dry sticks. Wrijf ze tegen elkaar om vuur te maken. Nu kun je naar boven. Praat met Kennith, je vertelt hem dat hij zijn vader weer snel zal zien. Je zegt dat hij met je mee moet op de boot. Dat wil hij niet. Hij is bang voor de sea slugs. Je moet dus een andere manier zien te vinden om hem naar buiten te krijgen. Schop eerst de muur bij hem kapot, zodat hij naar buiten kan. Zeg daarna dat hij veilig naar buiten kan komen door het gat dat je gemaakt hebt. Je vertelt dat er geen sea slugs buiten zijn. Nu moet je nog een manier zien te vinden om hem beneden te krijgen. Draai aan de hijskraan die bij het huisje staat. Kennith zal nu via de hijskraan naar beneden gaan.

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (6)

Ga ook naar beneden, maar dan gewoon via de ladder. Praat nu met Holgart. Hij vertelt dat het kind veilig is. Vaar terug naar het platteland en eis je beloning op.

Beloning: 7.175 Fishing xp. Oyster pearls

Quest points: 1

Quests waarvoor je deze quest nodig hebt: The Slug Menace

Over deze pagina

Geschreven door Lord Thijs en Feppie64, met dank aan Amien en lukeboy0100 voor bijdragen aan deze pagina.

Heb je een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!

RuneScape is een handelsmerk van Jagex Ltd uit Groot-Brittannië
© Lunagang 2004 - 2024

Sea Slug - Lunagang - Oldschool RuneScape (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5669

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.